YÖNETMELİKLER

1738 Sayılı Seyir Ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği

Gemiadamları Yönetmeliği

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek Ve Yayılabilecek Veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman Ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme Ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Seyir Duyuruları Hazırlama Ve Yayımlama Hizmetleri Yönetmeliği

SOLAS Ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

Gemilerde Meteorolojik Rasat Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği

Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği

Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili Ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği

Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

KURULUŞCA HAZIRLANAN YÖNETMELİKLER


1) Kıyı Emniyeti  Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu  Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200807-2.htm


2) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu Ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz Ve Donanımlarına Yer Tahsisi Ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10648&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


3) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İşlemleri Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071027.htm


4) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10647&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


5) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem Veya Cihazları İle Seyrüsefer Cihazlarına Kurma Ve Kullanım İzni Verilmesi, Ruhsatlandırılması İle Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111014.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111014.htm


6) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13769&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


7) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                                                                             

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-5.htm