HAKKIMIZDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu olup 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri kapsamında faaliyet gösteren ve merkezi İstanbul’da olan Kuruluşumuzun amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri ile kılavuzluk, römorkörcülük hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesislerini kurmak, işletmek, can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkarmak ve bunlarla ilgili römorkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yürütmek, güvenli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işleterek seyir emniyetini artırmaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 2 adedinde otorite olmak üzere 7 temel alanda sürdürmektedir.

Belirlenen Saha İçerisinde Tekel Olmak Üzere Tüm Denizlerde Gemi Kurtarma

Tahlisiye (Can Kurtarma)

Gemi Trafik Hizmetleri (GTH Sağlayıcı)

Fenerler Otoritesi

Deniz Haberleşmede Hesaplaşma Otoritesi Ve Navteks Yayın Koordinatörü

Kılavuzluk Hizmeti

Römorkaj Hizmeti

Faaliyet konuları; 

 1. Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kurulacak güvenli seyre ilişkin sistem ve tesisleri, fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak ve tekel şeklinde işletmek.
 2. Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizi’nde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezi’nde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve bu iki sınır arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara Denizi’nde; kurulmuş ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek ve harp ve yardımcı gemiler hariç kazaya uğrayan 300 Rüsum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma, yardım ve çeki (cer) işlerini yapmak.
 3. Kılavuzluk, römorkörcülük, palamar ve balıkadam hizmetlerini yapmak, işletmecilik esasları çerçevesinde batık çıkartmak, çıkarttırmak.
 4. Türk Boğazları’nda tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak, kurulmuş bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini, Denizcilik Müsteşarlığı adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemlerini Denizcilik Müsteşarlığı adına kurma, kurdurma, işletme, işlettirme, kontrol etme, denetleme ve belgelendirme hizmetlerini yapmak.
 5. Denizlerimizde ve karasularımızda güvenli seyre yönelik kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi, dGPS ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işletmek.
 6. Seyir emniyeti, gemi kurtarma ve deniz güvenliği ile ilgili hava, deniz ve kara vasıtalarını temin etmek ve bu vasıtaların her türlü bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak.
 7. Yapılan hizmetlere karşılık; fener, tahlisiye, deniz haberleşmesi, kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, balıkadam gibi tarifeye dayalı hizmet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek.
 8. Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak, yeni ortaklıklar kurmak veya kaldırmak, yurt içinde ve yurt dışında şube, istasyon ve sair tesisler açmak, her türlü anlaşmaları yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, her türlü taşıt, taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet kiralamak.
 9. Verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması için kaynaklar sağlamak ve artırmak.
 10. Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla ilgili gerekli işlemlerde bulunmak, bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleriyle fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak.
 11. Faaliyet amaçlarıyla ilgili her türlü eğitim konularında ve ihtisas alanlarında dünya standartlarına uygun personel yetiştirilmesine yönelik tedbirleri almak, eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde yurt içi veya yurtdışından bu amaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti almak.
 12. İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,

Kuruluş; bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir."

Kuruluşumuz vergi, fon ve temettü gibi yasal yükümlülüklerden dolayı kamuya önemli miktarda kaynak aktarmaktadır.

YILLAR
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
KAMUYA AKTARILAN KAYNAK (MİLYON TL)
13
15
30
54
51
27
21
31
28
YILLAR
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
KAMUYA AKTARILAN KAYNAK (MİLYON TL)

38

61
88
124
176
214
226
304
371
YILLAR
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
KAMUYA AKTARILAN KAYNAK (MİLYON TL)
427
669
963
1.188
1.682
-
-
-
-

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı Ülke ekonomisine dolaylı yönden büyük katkı sağlamaktadır. Gemi Trafik Hizmetleri, Kurtarma/Yardım Hizmetleri, Seyir Yardımcıları Hizmetleri, Deniz Haberleşme Hizmetleri, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri ile denizlerimizde seyir emniyeti artırılmakta ve deniz çevresi deniz trafiğinin olası kötü etkilerinden korunması sağlanmaktadır.

Türk Boğazları’ndan tankerlerle yapılmakta olan tehlikeli madde taşımacılığı sırasında olabilecek bir kaza veya sabotaj sonucu, büyük felaketler yaşanabilir. Milyonlarca canlının yaşamına son vereceği kesin olan böyle bir felaket, aynı zamanda sigorta, finans, sanayi, ticaret, üretim sektörleri için onarılamaz zarar oluşturacaktır.

Kurum olarak, dünya mirası olan göz bebeğimiz İstanbul’un bir sabah yaşanacak felaketle uyanmaması için öncelikle seyir emniyetinden taviz vermeden her türlü teknolojik yatırımlar yapılarak alınması gereken önlemler en üst düzeyde alınmaya çalışılmaktadır. Ancak yaşanan kaza ve arızalar maalesef bunun tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. Diğer bir alternatif taşıma türü olan boru hatlarının kullanılmasının, bölgede artan tehlikeleri biraz olsun azaltma noktasında daha güvenli ve kesintisiz bir model olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan gemilerin sigortalarının yetersizliği, sub-standart olmaları, personel hataları ve özellikle kalifiye personel sayısının yetersizliği deniz kazalarında karşımıza çıkan diğer önemli sorunlardır.